ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนขัติยะวงษา ใช้อักษรย่อว่า " ข.ษ " คำว่า ขัติยะวงษาเป็นชื่อเจ้าเมืองร้อยเอ็ดในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โรงเรียนขัติยะวงษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2531 ผู้บริหารคนแรกคือนายวุฒิ  จุลพรหม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่


ข้อมูลทั่วไป

              ชื่อโรงเรียน  ขัติยะวงษา  ที่ตั้ง ถนนคชพลายุกต์  บ้านไทยอุดม  หมู่ที่  17  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45000  โทรศัพท์  (043) 512950  โทรสาร  (043) 518959 website  http://www.khattiya.ac.th  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  48  ไร่  เขตพื้นที่บริการ  12  ตำบล  ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ได้แก่ ตำบลในเมือง  ตำบลเหนือเมือง  ตำบลรอบเมือง  ตำบลสีแก้ว   ตำบลดงลาน  ตำบลปอภาร  ตำบลโนนรัง    ตำบลหนองแก้ว  ตำบลขอนแก่น  ตำบลนาโพธิ์  ตำบลแคนใหญ่  ตำบลหนองแวง 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนขัติยะวงษา  ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2527  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน  331  คน  ครู  17  คน  และนักการภารโรง  2  คน   มีจำนวน  8  ห้องเรียน  เปิดสอนระดับชั้น  ม.ปลายเมื่อ  พ.ศ.2531  ผู้บริหารคนแรกคือ  นายวุฒิ  จุลพรหม  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  ปัจจุบัน นายภูวนาท  คำพมัย  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ.2564-ปัจจุบัน