สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

 เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม
 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า เหลือง แดง


                                                  ฟ้า         หมายถึง   กษัตริย์

                                                  เหลือง   หมายถึง   คุณธรรม

                                                  แดง       หมายถึง   เรียนดี  กีฬาเด่น