วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ขัติยะวงษาจะเป็นโรงเรียนยอดนิยมและเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลภายในปี 2558

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

สุขา สฺงฆสฺส สามคฺคี

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข