พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ


มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
สร้างความเป็นเลิศเพื่อยกระดับสุ่มาตรฐานสากล


เป้าหมาย

ด้านผู้เรียน

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          - ความดี/มีระเบียบ
          - ความเก่ง ความเป็นเลิศ
          - มีความสุข
          - มีจิตอาสา
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


ด้านครู

1. มีความสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีวิทยฐานะและเงินเดือนสูงขึ้น
3. มีความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านโรงเรียน

         1. เป็นโรงเรียนยอดนิยมและเป็นโรงเรียนที่ได้ชื่อว่า "โรงเรียนประจำจังหวัด

            แห่งที่ 4"

         2.เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

ด้านผู้บริหาร

         1. จริงจัง จริงใจ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

         2. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

         3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานแบบกัลยาณมิตร

         4. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            

         1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

         2. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

         3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

         4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน