เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ

ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  หมู่ที่ 3
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด              หมู่ที่  4,5,9-11,17-20,23
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด                   หมู่่ที่ 1-6,9-10,12,14-17
ตำบลปาฝา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด                      หมู่ที่  1-3,7-8,12
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด              หมู่ที่  2-5
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวีัดร้อยเอ็ด           หมู่ที่ 5,8-10,12
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด             หมู่ที่ 1-2