กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมชาย วงศ์เพชรศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0910659692
อีเมล์ : tuu62@hotmail.com

นางนาควดี โสภาพล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862358722
อีเมล์ : nakawadee@hotmail.com

นางทิพย์ รุ่งบรรเทา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0868755207
อีเมล์ : thipthai101@hotmail.com

นางภควดี เพียรสงวน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0960726398