กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรลักษณ์ ภาคมฤค
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางจุฬาพรรณ ชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางพวงเพชร นรทีทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางชุติมา นระศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพัชรีภรณ์ จันคำภา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเพิ่มพูน พลศิริ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวศรัญญา จักรทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1