กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพรสวรรค์ นนทะภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0985854308

นางนันทิยา อนันตา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0807494300
อีเมล์ : krunang.ana@hotmail.com

นายกิตติ แก้วกิจติ
ครู คศ.3

นางศรีสมร แสงชมภู
ครู คศ.3