กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0981014713
อีเมล์ : chaichana_n@hotmail.com

นายสมคิด เอื้อมสุวรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862258903
อีเมล์ : somkitkwang@gmail.com

สิบตรีพงษ์ศักดิ์ สิทธิศาสตร์
ครู คศ.3