กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนิสาชล กองปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0807591155
อีเมล์ : ni-artz@hotmail.com

นางทัศนี อาวรณ์
ครู คศ.3

นายชูศักดิ์ ปันต๊ะ
ครู คศ.1