กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุพรรณี กาฬหว้า
ครู คศ.3

นายสมชาย วงศ์เพชรศรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0910659692
อีเมล์ : tuu62@hotmail.com

นางทิวาพร ลือโน
ครูอัตราจ้าง