กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพวงเพชร นรทีทาน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0849344038
อีเมล์ : norateethan@gmail.com

นางจุฬาพรรณ ชุมพล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0895753146
อีเมล์ : Jula2511@gmail.com

นายศุภชัย ศรีจักรโคตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : หน.งานอาคารสถานที่

นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0963656514
อีเมล์ : wisedpas1974@gmail.com

นางสาวสุวิมล วงศรีเทพ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0943084145
อีเมล์ : ploy_physicskku@hotmail.com

นางสาวพัชรีภรณ์ จันคำภา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0804216721
อีเมล์ : dm.meaw@gmail.com

นางวรลักษณ์ ภาคมฤค
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0918635909