กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0813209749

นายสมพงษ์ ประภากรพิไล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0849524416
อีเมล์ : Sompong65@hotmail.com

นางกรองทอง พลเยี่ยม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898418836
อีเมล์ : kr_2503@hotmail.com