กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา