กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา