กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา