กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทิพยวรรณ วิรัตนจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0818736601

นางจรี พลคำ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0872130421

นายรังสรรค์ ประชุมวรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0813800680
อีเมล์ : ratthain@hotmail.com

นายสิรวิชญ์ ชาไกรยะ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0935703562
อีเมล์ : Chakraiya@gamail.com

นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810563328

นางอรวรรณ รุ่งวิสัย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0935602288
อีเมล์ : orawan_tan101@hotmail.com

นางครีภัทร นัวร์ฌอง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0955317504
อีเมล์ : keePat.s@gmail.com