กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตนาวดี ยนต์ดัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0898619611

นางสาวเทพนม มูลสาร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0852745805

นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ
ครู คศ.1

นางสุภาพร ชมหมื่น
ครู คศ.3