คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นาย พ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5